I. SPLOŠNA DOLOČILA

 • Splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe oz. prijavnice/voucherja oz. potovalnega dokumenta, ki jo skleneta AVANTURA D.O.O. (v nadaljevanju AVANTURA)oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma; potovanje, izlet ali počitnice (v nadaljevanju program).
 • V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.
 • Priporočamo, da se pred podpisom pogodbe oz. prijavnice/voucherja seznanite z vsebino Splošnih pogojev.

II. CENE

 • Cene so določene v programih in veljajo od dneva objave programa.
 • AVANTURA si pridržuje pravico do spremembe cene programa v skladu z Obligacijskim zakonikom in zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji, v primeru sprememb v menjalnem tečaju, tarifah prevoznikov, drugih storitev in cen, ki vplivajo na ceno programa. O morebitni spremembi cen AVANTURA obvesti potnika pisno ali ustno najkasneje 20 dni pred začetkom potovanja. V kolikor se cena zviša za več kot 10%, lahko potnik odstopi od pogodbe brez stroškov, AVANTURA pa potniku povrne vplačani znesek.
 • AVANTURA lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru AVANTURA ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke neposredno pri tuji osebi na kraju samem (v tujini).

III. STORITVE, VŠTETE V CENI

 • Če ni v programu drugače določeno, so v ceni vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija.
 • Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega programa na osebo, za nastanitev v dvoposteljni sobi.

IV. POSEBNE STORITVE

 • Posebne storitve so tiste, ki praviloma niso vštete v ceni programa (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače.
 • V primeru, da so k posameznemu programu razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, kjer jih tudi doplača.
 • Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega programa na prijavnem mestu, če ni na programu določeno drugače.
 • Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji programa ali predstavniku AVANTURE v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

V. PRIJAVA

 • Potnik se za programe, ki jih organizira AVANTURA, prijavi v poslovalnici AVANTURE ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi skleneta AVANTURA in potnik pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje točne podatke o določenem programu, ali pa se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. Potnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke in predložiti dokumente in listine, ki jih zahteva program ter plačati prijavnino in stroške rezervacije. Po priporočilu Združenja turističnih agencij Slovenije, od septembra 2002, pri prodaji turističnih programov zaračunavamo stroške prijave v višini 15 EUR na prijavnico/voucher.
 • Potnik ob prijavi podpiše, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema, tako postanejo navedbe Splošnih pogojev pravna obveznost tako za potnika kot za AVANTURO.
 • V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
 • Prijava je lahko tudi pisna. Kadar se potnik prijavlja na program pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne AVANTURI podpisano pogodbo in potrdilo o plačani prijavnini in stroških rezervacije, v roku, določenem na programu.

VI. ODSTOPNINA

 • Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini, odpovedati program, lahko plača odstopnino. Odstopnina znaša določen odstotek cene programa in jo je potrebno plačati ob prijavi. Tako zavarovalnica potniku v primeru neudeležbe potovanja vrne vplačani znesek v naslednjih primerih:
  • nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja, ki potniku onemogoča potovanje,
  • nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja ožjih svojcev (zakonec, starši, otroci, stari starši, vnuki, bratje, sestre), ki potniku onemogočajo potovanje,
 • Odstopnina se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega dokumenta v roku najkasneje treh dni od dneva, ko je nastopil vzrok za odpoved programa.
 • V primeru, da je potnik pred začetkom programa plačal odstopnino, nato pa pred odhodom odpovedal, dobi povrnjen vplačani znesek. AVANTURA ima v tem primeru le pravico do povrnitve prijavnine, zaračunavanja vrednosti administrativnih stroškov prijave in odjave, prav tako se potniku ne vrne vrednosti vplačane odstopnine.
 • S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina ni mogoča.
 • Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.
 • V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži dokument, da ne more potovati (zdravniško spričevalo …), ni pa plačal odstopnine, zadrži AVANTURA povračilo za odpoved potovanja, kot je določeno v določilih o potnikovi odpovedi programa.

VII. PLAČILO

 • Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni oz. na TRR AVANTURE ali pri pooblaščeni agenciji.
 • Potnik ob prijavi plača prijavnino in stroške rezervacije oz. znesek za do tega trenutka opravljene storitve. Stroški rezervacije znašajo 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu. Preostali del plača potnik ob izročitvi potovalnega dokumenta oz. prijavnice/voucherja s strani AVANTURE najmanj 8 dni pred začetkom potovanja, oz. kot je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in AVANTURA ravna po določilih o potnikovi odpovedi programa.
 • Ob rezervaciji »na vprašanje« ali rezervaciji »po meri«, ki je izvedena do 30 dni pred odhodom, potnik vplača 20 EUR. Če je rezervacija izvedena od 29 do 1 dan pred odhodom, pa vplača znesek v skladu z lestvico, ki je navedena v določilih o potnikovi odpovedi programa. Rezervacija na vprašanje pomeni, da AVANTURA nima takoj na razpolago ustrezne kapacitete, potnik pa želi, da jo posebej zanj poskuša zagotoviti. Če AVANTURA rezervacije ne more potrditi, vrne potniku vplačani znesek, v nasprotnem primeru pa potnik na dan potrditve rezervacije s strani AVANTURE izvede vplačilo (predhodno vplačani znesek AVANTURA potniku upošteva v dobro pri plačilu). Če potnik rezervacije ne potrdi, AVANTURA zadrži vplačani znesek kot strošek izvedbe rezervacije.
 • Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji programa dokument o plačanem programu (prijavnica/voucher/potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na program.

VIII. ZAVAROVANJE

 • Zavarovanja navadno niso vključena v ceno programa (razen če je na programu navedeno drugače), zato vam svetujemo, da sklenete zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini za kritje stroškov nepredvidene bolezni v tujini ali nezgode med potovanjem in bivanjem v tujini.
 • Priporočamo tudi turistično zavarovanje pred posledicami kraje in poškodovanjem osebne prtljage.

IX. SPREMEMBA REZERVACIJE

 • Za vsako spremembo že potrjene rezervacije, če je le-ta še mogoča, AVANTURA bremeni potnika za 20 EUR po prijavnici/voucherju. Spremembo lahko potnik sporoči najpozneje 8 dni pred začetkom potovanja.
 • Za vsako spremembo rezervacije s strani organizatorja, AVANTURA bremeni organizatorja za 20 EUR po prijavnici/voucherju.
 • Vsaka sprememba termina potovanja znotraj enega meseca do odhoda se ne smatra več kot sprememba, ampak kot odpoved potovanja, za katero velja navedena tabela v določilih o potnikovi odpovedi programa.

X. POTNIKOVA ODPOVED PROGRAMA

 • Potnik ima pravico, da pisno odpove potovanje v poslovalnici, v kateri se je prijavil. V tem primeru ima AVANTURA pravico do povračila stroškov odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:
  • do 30 dni pred odhodom administrativni stroški v višini 15 EUR
  • 29-22 dni pred odhodom 20 % cene
  • 21-15 dni pred odhodom 30 % cene
  • 14-8 dni pred odhodom 50 % cene
  • 7-1 dni pred odhodom 80 % cene
  • na dan odhoda in po odhodu 100% cene
  Višina stroškov odpovedi aranžmaja – drugi organizatorji (v % cene aranžmaja):
  • 65 dni pred odhodom 25 %
  • 64 - 40 dni pred odhodom 50 %
  • 39 - 2 dni pred odhodom 80 %
  • 2 - 1 dan pred odhodom 90 %
  • Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100 %
 • Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih AVANTURI narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji.
 • V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.
 • Ob ustni odpovedi programa mora potnik podpisati pisno izjavo o odpovedi programa. V primeru, da te izjave ne podpiše, se šteje, kot da programa ni odpovedal.
 • Med programom lahko potnik prekine program samo na lastno željo in s pisno izjavo o prekinitvi.
 • V primeru, da potnik na lastno željo med programom pisno odstopi od nadaljnjega programa, ni upravičen do povračila stroškov. Potnik lahko med programom spremeni program oz. naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem krajevnega/lokalnega agenta (ki ga je pooblastil ), s tem, da mora kot organizatorja programa, o vsaki taki spremembi obvestiti najkasneje 8 dni po vrnitvi.

XI. POTNI DOKUMENTI

 • Potnik, ki se prijavi na program, po katerem potuje v tujino, mora imeti veljaven individualni potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
 • V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam in AVANTURA za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev programa potnika iz tega naslova ne odgovarja.
 • Potnik mora ob prijavi oziroma do roka, ki je naveden v programu, predložiti potrebne podatke in dokumente za vizum države, v katero potuje. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna AVANTURA tako, kot da je potnik program odpovedal. V primeru, da potniku ureja vizum AVANTURA, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizuma AVANTURA potniku ne vrača. Posredovanje AVANTURE pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni programa, ampak se plača posebej.
 • Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih programa, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev programa, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem programa zgolj potnik sam.

XII. IZGUBA DOKUMENTOV

 • Če potnik med programom izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za >nadaljevanje programa in/ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, glede urejanja formalnosti pa se na nasvete lahko obrne na vodjo programa ali predstavnika AVANTURE.
 • V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

XIII. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

 • Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije kot tudi držav, v katere potuje.
 • Če potnik zaradi nespoštovanja predpisov ne more nastopiti ali nadaljevati programa, sam nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo pri tem.

XIV. ZDRAVSTVENI PREDPISI

 • Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument.
 • Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi prijavnice/voucherja – to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe.
 • V primeru, da so v programu navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.
 • AVANTURA ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev programa, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil.

XV. PRTLJAGA

 • Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem, v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika.
 • Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.
 • AVANTURA ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago.
 • Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago izključno letalska družba, in sicer na osnovi predpisov, ki so veljavni v mednarodnem potniškem prometu.
 • V primeru izgube ali poškodbe prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je bila prevoznik in izpolnjenega izroči predstavniku letalske družbe, en primerek pa zadrži zase. Na podlagi obrazca letalska družba povrne potniku odškodnino na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu.
 • Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.
 • AVANTURA ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.)in prevoznih sredstev (avtobusov, letal, ladij ipd.).

XVI. POTOVANJE Z OTROKI

 • Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, ki so označeni v posameznem programu, mora biti naveden na potovalnem dokumentu oz. prijavnici/voucherju in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za vstop v države, kamor potuje.
 • V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. prijavnici/voucherju, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega programa.

XVII. POTOVANJE Z DOMAČIMI ŽIVALMI

 • V primeru, da želite na dopust vzeti tudi domače živali, se morate na prodajnem mestu pozanimati, ali bo to sploh mogoče in če, pod kakšnimi pogoji.
 • AVANTURA mora v tem primeru prositi letalskega prevoznika za potrditev in v objektu nastanitve preveriti, če so domače živali v izbranem objektu dovoljene.
 • Nato vam AVANTURA posreduje informacijo o ceni.

XVIII. KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBJEKTOV

 • Kategorizacije nastanitvenih objektov navedene v programih AVANTURE so označene z številom zvezdic oz. kategorijo objektov.
 • Objekti so v posamezne kategorije razvrščeni po zakonodaji države (veljavni v času izdaje programov), v kateri se nahajajo, torej niso kategorizirani s strani AVANTURE, zato AVANTURA zanje ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno AVANTURE.
 • Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi.

XIX. NASTANITEV V SOBAH / APARTMAJIH

 • Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe/apartmaja s posebnimi značilnostmi (pogled na morsko stran, balkon, oprema, lega-orientacija, določeno nadstropje,…), bo nastanjen v eni od sob/apartmajev, ki so uradno registrirane za nastanitev gostov v določenem objektu.
 • Razdelitev sob je v pristojnosti ponudnika storitev oz. hotelirja; AVANTURA nima pri tem nobenega vpliva, vaše želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.
 • V primeru zamude prevoznika ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah gosti niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev šteje čas od približno 12. ure do približno 12. ure naslednjega dne. Enako velja za zgodnje odhode iz hotela.
 • Sobe so načeloma vseljive po 12. uri na dan prihoda, zapustiti jih je potrebno zadnji dan do 10. ure. Hotelski hišni red je potrebno spoštovati ne glede na uro prihoda oziroma odhoda letala ali ladje.
 • V večini hotelov se za vklop in izklop elektrike uporablja kartica, pripeta na ključ od vrat. Ko boste zapustili sobo se bodo avtomatsko izklopile luči in klimatska naprava.
 • V nekaterih hotelih je klimatska naprava upravljana s strani hotela, kar pomeni, da klima deluje ob določenih urah.
 • Dodatna ležišča so v večini hotelov pomožne postelje z železnim ogrodjem, v apartmajih pa raztegljivi kavč.
 • Zaradi podnebnih razmer se mrčesu ni moč popolnoma izogniti niti v hotelskih objektih. Priporočamo uporabo insekticidov in električnih vtikačev proti komarjem.
 • Plaže so v večini turističnih krajev javne in jih posamezni hotelirji le upravljajo (ležalniki, senčniki, bari). Čiščenje plaž je naloga lokalne uprave, čeprav si navadno za čistočo plaže prizadevajo tudi hotelirji.
 • V primeru, da temelji plačani program na namestitvi v apartmajskih objektih oz. posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan pričetka programa, zadnji dan pa je potrebno apartma izprazniti oz. zapustiti do 10.00 ure, razen če je v programu drugače navedeno.

XX. POSAMEZNA NASTANITEV V DVOPOSTELJNI SOBI

 • V primeru posamezne prijave za nastanitev v dvoposteljni sobi, lahko potnik prepusti AVANTURI, da se le-ta potrudi najti potnika na istem programu, s katerim bo delil sobo, oz. ki je pripravljen z njim deliti sobo.
 • Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo za primer, da AVANTURA takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ne uspe najti.
 • V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, se takemu potniku vrne doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi, oz. se doplačilo obračuna pri končnem plačilu programa.

XXI. ZIMOVANJE

 • Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato AVANTURA ravna v primeru potnikove odpovedi potovanja zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja.

XXII. PONUDBE "V ZADNJEM HIPU" ALI "LAST MINUTE"

 • Vsa ponudba v zadnjem hipu oz. "last minute" programi so glede imena hotela nastanitve zgolj informativni.
 • Ime hotela boste izvedeli pri predstavniku AVANTURE v kraju nastanitve, razen če je v programu drugače določeno.

XXIII. PONUDBE "VSE VKLJUČENO" ALI "ALL INCLUSIVE"

 • Določeni objekti nudijo ponudbo "vse vključeno" ali "all inclusive", kjer cene vključujejo praktično vso ponudbo npr. hrano, večino pijač, športne aktivnosti, animacijo…
 • Ponudba »all inclusive« oziroma »vse vključeno« se razlikuje tako od destinacije do destinacije, kot tudi od hotela do hotela. Za večino hotelov nižje kategorije (3 ali 4*), ki nudijo tovrstno ponudbo velja, da izrazu »all inclusive« bolj ustreza naziv polni penzion, saj povečini zajema zajtrk, kosilo in večerjo s pijačo ob obrokih, ki je načeloma zgolj točena. Ponudba »all inclusive« je vezana na hotelski hišni red prihoda v hotel in odhoda iz hotela, načeloma od 12. do 12. ure, ne glede na čas odhoda na letališče.

XXIV. MEDCELINSKI PROGRAMI

 • Prijave potnikov za medcelinske programe sprejema AVANTURA in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem programu to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 60-dnevnega roka.
 • Ob prijavi plača potnik prijavnino in stroške rezervacije v višini 30% vrednosti programa, preostali del pa plača najkasneje 14 dni pred pričetkom programa.
 • V primeru potnikove prijave na program znotraj 60-dnevnega roka pred pričetkom potovanja AVANTURA ne jamči razpisanih pogojev programa, ampak trenutno najugodnejše pogoje.
 • AVANTURA ne odgovarja za spremembe prihodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevozniki spremenijo, zato mora potnik pred posameznim odhodom oz. ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.
 • Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato AVANTURA ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

XXV. INFORMACIJE

 • Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo AVANTURE bolj kot navedbe v programu.
 • V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno napisan program, pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.
 • Cene, fotografije in reklamni material na internetu so informativne narave, zato AVANTURA ne jamči za popolnost in točnost podatkov ter njihov izgled.
 • Objavljene internetne strani hotelov služijo za dodatno informacijo. Na same objavljene informacije na hotelskih straneh AVANTURA nima vpliva in zanje ne odgovarja.

XXVI. OBVESTILO PRED ODHODOM

 • Za vse programe, ki vključujejo letalski prevoz, boste najkasneje 7 dni pred odhodom prejeli obvestilo, ki bo vsebovalo dodatne informacije in podrobnosti, vezane na program.
 • Če obvestila v tem roku ne boste prejeli, se obvezno oglasite na prodajnem mestu, kjer ste se prijavili, osebno ali po telefonu, sicer bomo domnevali, da ste obvestilo prejeli.
 • Stroške, ki nastanejo zaradi nepopolnih ali nepravilnih naslovov na prijavnici/voucherju, zaradi katerih obvestila ne pridejo pravočasno do naslovnika, nosijo potniki.

XXVII. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

 • Vsak potnik-imetnik pogodbe ima pravico do reklamacije oz. pritožbe zaradi neustrezne storitve.
 • Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku dveh mesecev po končanem programu. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, AVANTURA le-te vsebinsko ne obravnava.
 • Brez pisne reklamacije AVANTURA ne obravnava zahtevkov za znižanje cen in odškodninskih ter drugih zahtevkov.
 • K pisnemu zahtevku mora potnik priložiti ustrezno potrdilo predstavnika, hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
 • Priporočamo, da reklamacijo odpošljete s priporočeno pošiljko in dokazilo o priporočenipošiljki shranite.
 • AVANTURA ne bo upošteval skupne reklamacije, ki jo podpiše več potnikov-imetnikov pogodbe iz ene reklamacijske zadeve.
 • Če pomanjkljivosti ni bilo mogoče rešiti na kraju samem in je po krivdi AVANTURE prišlo do neizpolnjevanja programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine največ v višini realne vrednosti neopravljenih storitev, oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, kadar ima AVANTURA pravico do odpovedi ali do spremembe programa.
 • Reklamacijski postopek:
  • Takoj v kraju samem potnik v najkrajšem času reklamira neustrezno storitev pri predstavniku AVANTURE (ali lokalnemu agentu, ki ga je pooblastila AVANTURA), v njegovi prisotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, AVANTURA ne bo upošteval kasnejše reklamacije in potnikom ne bo odgovarjal na pisno reklamacijo.
  • Če vzroka reklamacije ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom izpolni reklamacijsko poročilo.
  • Najkasneje v dveh mesecih po končanem potovanju mora potnik predložiti pisno reklamacijo in priložiti reklamacijsko poročilo s podpisom predstavnika in morebitne račune zaradi dodatnih stroškov. AVANTURA bo upošteval samo reklamacije z vsemi priloženimi dokumenti o vzroku reklamacije.
 • AVANTURA je dolžna pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v 8 dneh po njenem prejemu oz. v roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku reklamacije pri ponudniku storitev.
 • AVANTURA ne bo obravnavala reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju samem. Še posebej to velja za letovanja in s tem povezane pomanjkljivosti (čistoča sobe, pomanjkljivosti v opremi, lega sobe ipd.). V tem primeru se šteje, da je gost omenjene pomanjkljivosti sprejel in jih ne graja.
 • AVANTURA bo reševala samo reklamacije, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti v kraju izleta, počitnic ali potovanja.
 • Največje nadomestilo zaradi reklamacije lahko doseže znesek reklamiranega dela aranžmaja, ne pa storitve, ki jo je potnik že dobil, kot tudi ne celotnega zneska aranžmaja. S tem ugasne pravica kupca do nadomestila idealne škode.

XXVIII. ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA AVANTURE

 • AVANTURA si pridržuje pravico, da v skladu z veljavno zakonodajo odpove potovanje ali spremeni program potovanja. AVANTURA si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se zanj ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov.
 • Če v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov pri določenem prevoznem sredstvu naslednje:
  • za izlete in potovanja z avtobusom najmanj 30 potnikov,
  • za izlete in potovanja na rednih letalskih progah po Evropi najmanj 20 potnikov,
  • za izlete in potovanja na medcelinskih letalskih progah najmanj 15 potnikov,
  • za izlete in potovanja s posebnimi letali, vlaki in ladjami (hidrogliserji itd.) najmanj 80 % zasedenosti le-teh.
 • V primerih ko AVANTURA izrecno pisno jamči odhod oziroma ''garantira odhod'' ne more odpovedati potovanja.
 • Prav tako si AVANTURA pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izpolnjevanjem pogodbe nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti oz. jih odstraniti, za AVANTURO pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi sklenil pogodbe, če bi bile znane ob sklenitvi pogodbe.
 • AVANTURA si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile in pravico do drugačne smeri programa, če se spremenijo pogoji (nov vozni red, nezanesljiv položaj v državi, kjer poteka program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere AVANTURA ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu.
 • AVANTURA ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa in cen, v kolikor so le te nastale zaradi določenih odločitev državnih institucij ali agencij, na katere AVANTURA kot posrednik nima vpliva. AVANTURA ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med programom. V tem primeru lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, v skladu z možnostmi.
 • V primeru, da AVANTURA odpove program, ima potnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizumov, potrebnih za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili zahtevani s programom.
 • O kakršnikoli naknadni spremembi programa AVANTURA potnike pisno ali ustno nemudoma obvesti.
 • V primeru, da stanje v kraju samem AVANTURI ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko AVANTURA namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.
 • AVANTURA ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v hotelu ali na prevoznem sredstvu.
 • AVANTURA ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud. Potnik v teh primerih ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene.

XXIX. PRODAJA OZIROMA POSREDOVANJE ARANŽMAJEV

 • AVANTURA ne odgovarja za storitve na programih, kjer ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za informiranje oziroma posredovanje; od organizatorja prejete informacije predaja potniku.
 • Vsi programi, kjer nastopa AVANTURA kot posrednik, so posebej označeni, AVANTURA je kot posrednik naveden na prijavnici/voucherju.
 • Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja.
 • Šteje se, da AVANTURA prodaja tovrstne programe v tujem imenu in za tuj račun.
 • Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem programa.

XXX. TELEFONSKA PRODAJA PROGRAMOV

 • V primeru telefonskega naročila oz. prodaje programa, če posamezni program to dopušča, se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je telefonsko naročil program.
 • Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve AVANTURE, v primeru dogovora o plačilu s položnico je potnik dolžan plačati naročeno storitev v dogovorjenem roku. V primeru, da potnik ne plača v tem roku se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

XXXI. PRODAJA PROGRAMOV PREKO INTERNETA

 • V primeru naročila oz. prodaje programa preko interneta veljajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične programe in posebni pogoji oz. ponudba, objavljeni na internetni strani AVANTURE.
 • V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in določila posebnih pogojev oz. ponudbe, objavljene na internetni strani AVANTURA nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oz. ponudbe.
 • Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je naročil program AVANTURE prek interneta.
 • Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo naročene storitve v dogovorjenem roku. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

XXXII. UPORABA PODATKOV

 • AVANTURA vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi.
 • Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na program.

XXXIII. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. V vseh cenah iz ponudbe AVANTURE je že vključen davek na dodano vrednost. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave predmetne tiskovine.

Ljubljana, maj 2008

 • akontacija ob prijavi 30% od celotnega zneska vplačanega aranžmaja
 • preostali del najkasneje 10 dni pred odhodom na pot

MOŽNOSTI PLAČILA

 • gotovina
 • bančna kartica Maestro
 • Eurocard-Mastercard
 • karanta
 • Visa
 • American Express
 • Diners
 • telefonsko plačilo z NLB EUROCARD